Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu www.zapisy.strefaprzygod.pl

§ 1 - Definicje

 1. ORGANIZATOR – Fundacja Strefa Przygód, zarejestrowana pod adresem Staw II 12/17, 62-420 Strzałkowo, NIP: 667 176 65 77, KRS: 0000535388, REGON: 360575316.
 2. SERWIS – platforma internetowa Organizatora dostępna w pod adresem www.zapisy.strefaprzygod.pl, umożliwiająca zarejestrowanie się na imprezy Organizatora.
 3. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Serwisu.
 4. UŻYTKOWNIK/UCZESTNIK – osoba fizyczna, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika.
 5. ZAWODY/IMPREZY – wydarzenia sportowe Organizatora.
 6. BIURO ZAWODÓW – miejsce (wskazane przez Organizatora w Regulaminie biegu), w którym odbywa się weryfikacja danych Użytkownika, który zarejestrował się na imprezę Organizatora za pośrednictwem Serwisu.
 7. KONTO UŻYTKOWNIKA – indywidualny profil Użytkownika umożliwiający rejestrację na imprezy Organizatora.

§ 2 - Postanowienia podstawowe

 1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu. Każdy Użytkownik przy rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, jego akceptacji i jego przestrzegania.

§ 3 - Rejestracja w Serwisie

 1. Celem Serwisu jest usprawnienie rejestracji Uczestników na imprezy Organizatora, pracy Biura Zawodów w dniu rozgrywania Zawodów, przygotowania i opublikowania wyników Zawodów.
 2. Każdy Użytkownik zakładając konto w Serwisie, wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail powiadomień związanych z Serwisem, np. zmiana Regulaminu, oraz wiadomości dotyczących Zawodów.
 3. Rejestracja Użytkownika na Zawody oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem Zawodów dostępnym na stronie internetowej Organizatora i go akceptuje.
 4. Organizator w przypadku stwierdzenia, że Konto Użytkownika zawiera nieprawdziwe dane bądź jest niezgodne z Regulaminem serwisu, może je zablokować lub usunąć.
 5. Każde Konto Użytkownika może mieć tylko jednego właściciela. Jedna osoba może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika innym osobom. Operator jest uprawniony do usuwania Kont Użytkownika utworzonych lub używanych wbrew zasadom określonym w zdaniach poprzedzających.

§ 4 – Usunięcie konta w serwisie

 1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w Serwisie, aby tego dokonać należy wysłać wiadomość e-mail na adres: ochronadanych@strefaprzygod.pl w treści umieszczając wyraźną prośbę o usunięcie Konta Użytkownika oraz adres e-mail, na jaki dane konto zostało założone.

§ 5 - Informacje w Koncie Użytkownika

 1. Serwis gromadzi dane podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas rejestracji.
 2. Dane rejestracyjne są używane wyłącznie do:
  • uzupełnienia formularza zgłoszeniowego na Zawody o dane profilowe (imię, nazwisko, itp.),
  • wysyłania mailingów (o ile użytkownik nie zrezygnował z ich otrzymywania),
  • celów statystycznych.
 3. Operator Serwisu oświadcza, że dane Użytkownika nie będą wykorzystywane w inny sposób niż wskazany w poprzednim punkcie. W szczególności nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 4. Dane z formularzy zgłoszeniowych do Zawodów mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy (m.in. proces płatności, organizacja Zawodów, przygotowanie wyników).
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania Rejestracji w Serwisie lub zapisania się na Zawody.

§ 6 - Akceptacja regulaminu

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
 2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu.
 3. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach Konta Użytkownika są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu prawidłowego świadczenia usługi określonej w Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na zdefiniowany na Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji związanych z usługami świadczonymi przez Organizatora, niestanowiących informacji handlowej, w tym informacji dotyczących zmian w Zawodach, na które zapisał się Użytkownik, przerwach technicznych oraz nowych funkcjonalnościach Serwisu.
 6. Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu.

§ 7 - Ochrona danych osobowych:

 1. W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Strefa Przygód, zarejestrowana pod adresem Staw II, 12/17, 62-420 Strzałkowo, operator serwisu www.zapisy.strefaprzygod.pl.
 3. Użytkownicy, zakładający konto w Serwisie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Serwisu przez Organizatora, osoby i firmy współpracujące z Organizatorem na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych. Użytkownik może zażądać usunięcia konta z Serwisu przez Administratora.
 5. Organizator uprawniony jest do udostępniania danych Użytkownika wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W innych przypadkach udostępnienie danych Użytkownika wymaga jego zgody.

§ 8 - Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje można składać w ciągu 14 dni od dokonania Rejestracji w Serwisie bądź terminu Zawodów.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@strefaprzygod.pl
 4. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

§ 9- Regulamin płatności elektronicznych i kartowych

 1. Po zakończeniu Rejestracji Użytkownika na Zawody system automatycznie skieruje Użytkownika do formularza płatności elektronicznych z podaną kwotą do zapłaty.
 2. Formularz płatności elektronicznych obsługiwany jest przez operatora Przelewy24.pl, na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego podczas dokonywania płatności i prowadzony jest w oparciu o bezpieczne połączenie szyfrowane.
 3. Prawidłowo przeprowadzona operacja płatności zostanie potwierdzona wiadomością e-mail, a zgłoszenie Użytkownika zostanie oznaczone jako opłacone.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 10 - Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie odpowiada za zgodność informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu poprzez dostępne formularze.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont” dokonywane przez osoby trzecie, w szczególności na skutek niewłaściwej ochrony własnego hasła do konta przez zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących sytuacjach:
  • zmiana zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych usług,
  • zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Organizatora,
  • wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,
  • konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług,
  • konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu.